به طور کامل مهر و موم شده متعادل نوع دوش دیوار نصب شده و فوری دیگ بخار آب داغ