گیاهان خرد شده بائون از طریق سزارین آن را آبگرم می کنند