80 قیر قیر 80 100 و حداکثر 13 22 میلی متر در هر تامین کننده حداکثر