چوب تولید کنندگان تولید کننده بخار صنعتی را اخراج کرد