ثروتمندان مورفی قیمت قهرمانی در هند را نشان می دهند