سیستم هشدار دهنده برای کارخانجات فرآوری مواد معدنی